پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

آئین نامه« اصلاح قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها مصوب سال ۱۳۵۹ شورای انقلاب »
مصوب 1388/5/13
مجمع تشخیص مصلحت نظام

شورای عالی استانها در سی و دومین اجلاس مورخ 15/2/1389 آیین نامه اجرایی ماده (1) قانون اصلاح قانون حفظ و گسترش فضای سبز درشهرها مصوب 20/4/1388 مجمع تشخیص مصلحت نظام را که با هماهنگی وزارت کشور ، وزارت مسکن وشهرسازی ، وزارت جهاد کشاورزی ، سازمان حفاظت محیط ریست و شهرداری تهران تهیه و تنظیم گردیده مستند به ماده (1) قانون مذکور به شرح مندرج در صفحات بعد تصویب نمود .

ماده 1

تعاریف :

واژگان به کار برده شده دراین آیین نامه به شرح بندهای ذیل تعریف می شوند :

الف) نهال : گیاه دارای ساقه ( تنه ) چوبی منفرد که محیط بن آن کمتر از پانزده سانتیمتر باشد .

ب ) درخت : گیاه خشبی(چوبی )دارای ساقه منفرد اعم از درخت دارای میوه ماکول (مثمر ) وسایردرختان ( غیرمثمر) که محیط بن آنها از پانزده سانتیمتر کمتر نباشد.

تبصره 1

درخت مو با هر بن و بوته های چای مشمول این تعریف میباشد .

ج) بن درخت: محل تلاقی تنه درخت یا نهال با سطح زمین است . درصورتیکه درخت درسطح زمین به چند ساقه منشعب شده باشد . بن قطورترین ساقه ملاک عمل خواهد بود و بقیه ساقه ها شاخه محسوب میشوند .

د) باغ : ازنظر این آیین نامه به محلی اتلاق میشود که حداقل یکی از مشخصات ذیل را داشته باشد :

1) داشتن حداقل 500 مترمربع مساحت . در صورت وجود بنا ومستحدثات در زمین به طور متوسط درهر شانزده مترمربع محوطه باز خارج از ساختمان یک اصله درخت و در صورت عدم سابقه احداث بنا به طور متوسط هر بیست و پنج مترمربع یک اصله درخت مثمر و یا غیر مثمر و یا ترکیبی از آنها غرس شده باشد .

قطع وامحای درختان موجب عدم احتساب تعداد درختان کسر شده در آمار ( لحاظ شده دراین بند ) نخواهد بود .

2) دارا بودن سند مالکیت و یا سند مادر قبل ازتفکیک به عنوان باغ ، باغچه ، زمین مشجر و باغ عمارت .

3) دارا بودن سابقه رای دایر باغ ، دایر باغچه ، دایر مشجر از کمیسیون ماده دوازدهم قانون زمین شهری

4) محلهایی که در حریم شهر توسط وزارت جهاد کشاورزی باغ شناخته شده اند .

5)محلهایی که به تشخیص شورای اسلامی شهر باغ شناخته می شوند .

هـ ) فضای سبز شهری : عرصه های مشجر و دارای پوشش گیاهی درمحدوده و حریم شهرها که دارای مالکیت عمومی ، دولتی و خصوصی باشند .

 

ماده3

شهرداری مکلف است قبل از صدور پروانه ساختمانی برای بررسی هرنوع تغییر وضعیت و تعداد درختان املاک واراضی موضوع ماده1 این آیین نامه و صدور پایان کار آن دسته از املاکی که پس از صدور پروانه ساختمانی وضعیت وتعداددرختان موجود در عرصه آنها دچار تغییر شده است ، موضوع را از کمیسیونهای ماده 7 آیین نامه و درمورد باغات واقع درحریم شهرها قبل از صدور پرووانه ساختمانی ، مراتب را از دبیرخانه کمیسیون تبصره یک ماده یک قانون حفظ کاربری اراضی وباغها مستقردرسازمان جهاد کشاورزی استان استعلام نماید .

 

ماده 4

کاشت ، حفاظت و آبیاری درختان و فضاهای سبز معابر ، میادین ، بزرگراهها و بوستان های عمومی واقع در داخل محدوده شهرها به استثنای بوستان های محیط زیست و مناطق چهار گانه موضوع بند الف ماده 3 قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست از وظایف شهرداری است  .

تبصره 1

حفظ ، نگهداری آبیاری درختان در سایر محلهای مشمول قانون به عهده مالکین، ساکنین ( بهره برداران) و متصرفین آنها است .

تبصره 2

درمورد موقوفات ، متولیان و متصدیان یا قائم مقام قانونی آنان یا مستاجرین ، بهره برداران ومتصرفین مسئول آبیاری و نگهداری درختان هستند .

 

ماده 5

برای قطع و جابجایی هرگونه درخت در معابر و اماکن عمومی، دولتی و خصوصی واقع در محدوده و حریم شهر، با درخواست مالکین، متولیان، متصدیان و اشخاص مسئول این اماکن، در موارد زیر پس از تصویب کمیسیون موضوع ماده ۷ آیین نامه، شهرداری مکلف به صدور مجوز می باشد.

الف) درخت غیر مثمری که به سن بهره وری رسیده باشد و به قصد انتفاع از چوب آن درخواست قطع داده شده باشد که در این صورت باید به جای آن که توسط مالک با متقاضی مجدداً درخت غرس شود.

چنانچه شهرداری مایل به حفظ درخت باشد، بهای عادله چوب آن را با توافق با مالک پرداخت می نماید و در صورت اختلاف بهای آن طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری تعیین و به مالک پرداخت خواهد شد.

ب) درختی که به علت آفت زدگی، بیماری، انگل و یا علل غیر عمد دیگر خشک شده و یا احتمال سرایت آفت و بیماری از آن به دیگر درختان و گیاهان وجود داشته باشد و یا احتمال سقوط آن برود که در این صورت باید به جای آنها نهال به میزان دوبرابر محیط بن درخت غرس شود ( مطابق تبصره ۲ انجام شود)

چ) درخت در محل احداث ساختمان و یا مسیر راه، کانال و مجاری آب، خطوط انتقال برق، لوله کشی نفت، گاز ، تلفن و نظایر آن قرار گرفته باشد و یا به هر نوعی مانع از اجرای طرح های عمرانی و عمومی باشد.

د) درخت واقع در معابر و یا میادین مانع عبور و مرور طبیعی باشد و یا وجود آن برای مالکین و ساکنین مزاحمت ایجاد کرده باشد.

تبصره ۱

کلیه دستگاه های ارائه دهنده خدمات شهری ( از قبیل آب، فاضلاب، گاز، برق، مخابرات، شرکت پخش فراورده های نفتی و شهرداری و سازمان های وابسته به آن ...) موظفند قبل از انجام هرگونه عملیات عمرانی که مستلزم قطع درختان و یا تخریب فضای سبز باشد، علاوه بر سایر مجوزهای لازم، از شهرداری ( کمیسیون موضوع ماده ۷ آیین نامه ) مجوز اخذ نماید.


تبصره ۲

در مورد بندهای (ج) و (د) اولویت با انتقال درختان در فصل مناسب با نظارت شهرداری وبا رعایت اصول علمی و فنی می باشد و در صورت اجتناب ناپذیر بودن قطع درخت و عدم امکان واکاری می باید با رعایت اصول ایمنی به ازای درختهایی که اجازه قطع آن از طرف کمیسیون ماده ۷ این آیین نامه صادر می شود به تعداد دو برابر مجموع محیط بن ها در محل تعیین شده که شهرداری معین می کند غرس نماید.

 

تبصره ۳

عوارض قطع درخت موضوع این ماده طبق تعرفه ای که به پیشنهاد شهرداری به تصویب شورای اسلامی شهر می رسد، توسط شهرداری اخذ خواهد شد.

 

ماده ۶

در صورتی که شخص یا اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی موجبات اتلاف و امحای درختان موضوع قانون را فراهم آورند شهرداری در اجرای ماده ۳ این آیین نامه موظف است نسبت به تعقیب جزایی و اخذ جریمه از طریق مراجع قضایی و پیگیری جبران خسارت وارده اقدام نماید.  مامورین شهرداری که در اجرای ماده ۵ این قانون از انجام این وظیفه تعلل نموده و به موقع اقدام نکنند متخلف شناخته شده و مورد تعقیب قانونی قرار خواهند گرفت.


ماده ۹

کمیسیون ماده (۷) موظف است ضوابط مربوط به رعایت اصول فنی و ایمنی و همچنین نحوه استفاده از تجهیزات و امکانات شهرداری برای سربرداری و جایجایی درختان و فضاهای سبز را تدوین نموده و پس از تصویب شورای اسلامی شهر اعلام عمومی نماید.

تبصره 1

هرگونه جابجایی درختان توسط مالکین، متصدیان و ذینفعان و شهرداری در محدوده و حریم شهر و در معابر و اماکن عمومی و خصوصی با اخذ مجوز از کمیسیون موضوع ماده (۷) امکان پذیر است.

در غیر این صورت شهرداری موظف به جلوگیری است. سربرداری و هرس طبق دستورالعملی که توسط شهرداری تهیه و ابلاغ خواهد شد صورت می پذیرد تا موجب رشد درختان و جلوگیری از خشک شدن آنها گردد.

 


V5.4.0.0